Rynek pracy i płace

Generalnie pracownicy w Bułgarii są dobrze wyszkoleni i wykwalifikowani. Wielu z nich zna języki obce, co nie jest bez znaczenia dla inwestorów zagranicznych. Na rynku pracy znajdują się liczni absolwenci szkół wyższych, mówiący biegle po angielsku i posiadający dużą wiedzę. Znajomość języków obcych wynika w dużej mierze z proeuropejskiego nastawienia mieszkańców Bułgarii. W większości miast znajdują się szkoły, w których nauka prowadzona jest w języku obcym, najczęściej angielskim, niemieckim lub francuskim. Najłatwiej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników do pracy w branży turystycznej, w rolnictwie i w niektórych działach przemysłu.
 
Poszukiwanie pracowników odbywa się w taki sam sposób, jak w większości pozostałych krajów europejskich. Najczęściej korzysta się w tym celu z obecnych na bułgarskim rynku wyspecjalizowanych agencji pośrednictwa pracy. W większości przypadków można im zlecić cały zakres prac związanych z rekrutacją nowych pracowników, od publikowania ogłoszeń, do wstępnej selekcji obejmującej m.in. testy psychologiczne i z wiedzy praktycznej.
 
Utrzymująca się relatywnie wysoka dynamika wzrostu PKB pozytywnie wpływa na rynek pracy, co wyraża się rosnącym zatrudnieniem i spadkiem stopy bezrobocia. W 2009 roku ze względu na warunki ekonomiczne na całym świecie stopa bezrobocia wzrosła z 6,3% w 2008 r. do 9,1%. 
 
Wykres. Stopa bezrobocia w Bułgarii  w latach 2004-2010r.


 


Podobnie jak w Polsce, problem bezrobocia występuje na znacznie większą skalę w rejonach wiejskich i w małych miasteczkach niż w miastach. Wynika to min. z braku odpowiedniej infrastruktury przemysłowej. Wynagrodzenie i struktura płacy muszą spełniać wymogi określone w Kodeksie pracy. Na całkowity koszt zatrudnienia składają się: płaca podstawowa, składki na ubezpieczenie społeczne oraz kilka innych mniej istotnych podatków.
 
Płace w sektorze państwowym są zwykle wyższe niż w sektorze prywatnym. W szczególności odnosi się to do małych i średnich przedsiębiorstw, bowiem w dużych zakładach prywatnych inwestorzy zagraniczni często oferują konkurencyjne wynagrodzenia, aby pozyskać najlepszych pracowników. Średnia płaca w sektorze państwowym jest zazwyczaj wyższa niż w sektorze prywatnym, co wynika z relatywnie wyższych uposażeń w największych przedsiębiorstwach państwowych, zajmujących z reguły pozycję monopolistyczną w danej gałęzi gospodarki. Zjawisko to występowało min. w telekomunikacji, przetwórstwie tytoniu czy energetyce. Podobnie jak w wielu innych krajach płace w stolicy są znacznie wyższe niż poza nią. Średni poziom płac w Bułgarii jest nadal niski. W 1Q'2009 r. roku średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 526 BGN. 
 

Wykres. Średnia miesięczna płaca brutto w Bułgarii w latach 2004-2009 w BGN.
 
 


 
Źródło: Bułgarski Bank Narodowy 
 
Najwyższy średni poziom wynagrodzeń występuje w Sofii, następnie w Warnie, Burgas i w Płowdiw. Średni miesięczny dochód w Sofii jest o około 30 - 40 % wyższy niż w pozostałych trzech wyżej wspomnianych miastach o najwyższym poziomie wynagrodzeń.
 
Biorąc pod uwagę niski poziom płac oraz wysoką stopę bezrobocia, dochód per capita pomimo systematycznego wzrostu, jest nadal relatywnie niski. Szacuje się, iż średni dochód na głowę w sektorze gospodarstw domowych wynosi tylko 25 % średniej Unii Europejskiej (liczony wg siły nabywczej).Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry