Podatki

W okresie ostatnich lat miały miejsce liczne zmiany w ustawach podatkowych. Główne z nich objęły m.in. harmonizację przepisów z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, integrację stawki dotychczasowego podatku dochodowego i podatku komunalnego, podwyższenie stawki amortyzacji dla niektórych dóbr inwestycyjnych, wprowadzenie 100 % warunkowego zwolnienia z podatku dochodowego i VAT jako jednej z zachęt do podejmowania inwestycji oraz nowelizację ordynacji podatkowej, która ma na celu m.in. ograniczenie szarej strefy.


Podatek dochodowy od przedsiębiorstw - w przeszłości stawka podatku dochodowego była zróżnicowana, w zależności od dochodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwo. Dla podmiotów o dochodzie do opodatkowania nie przekraczającym 50.000 BGN stawka była niższa. W ostatnich latach Bułgaria konsekwentnie wyrównuje i obniża stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw. Od 2002 roku obowiązuje jednolita stawka podatku dochodowego. W 2007 roku stawka podatku CIT została obniżona do poziomu 10 % - najniższego w Europie.


Dywidendy - wypłacane bułgarskim osobom fizycznym są opodatkowane w wysokości 5% (redukcja z 7%).


Zyski kapitałowe
- stanowią dochód przedsiębiorstwa i opodatkowane są na równi z innymi dochodami podatkiem dochodowym.

 
Ulgi podatkowe
- Bułgaria oferuje szereg zachęt inwestycyjnych w postaci zwolnień od podatku dochodowego zachęcające do inwestycji w gminach o wysokiej stopie bezrobocia. Obejmują one m.in.: możliwość 100 % zwolnienia z podatku dochodowego czy też zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości inwestycji.

Podatek od nieruchomości – jednorazowy podatek od nieruchomości pobierany jest od każdej nieruchomości będącej przedmiotem nabycia praw własności. Obowiązek zapłaty powstaje z dniem podpisania aktu notarialnego. Podatek od nieruchomości wynosi od 2% do 4% wartości nieruchomości. O wysokości podatku decyduje Urząd Gminy, w obrębie którym znajduje się nieruchomość.

 

Coroczny podatek od nieruchomości - Właściciele nieruchomości obowiązani są płacić coroczny podatek od nieruchomości w wysokości 0,15 % do 0,3% ich wartości. O wysokości podatku decyduje Urząd Gminy w obrębie, której położona jest nieruchomość. Podatek powinien być zapłacony do 30 kwietnia każdego roku.


Podatek dochodowy od osób fizycznych – Od 1 stycznia 2008 roku wszystkie osoby fizyczne rozliczają się według jednej stawki podatkowej 10% od dochodu. 10% stawka od dochodu zastąpiła obowiązującą w latach ubiegłych progresywną skalę podatkową wynoszącą od 10% do 24% podatku od dochodu.


Ciekawostką jest to, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej na małą skalę opodatkowane są podatkiem ryczałtowym. Jego wysokość związana jest często z wielkością posiadanych aktywów. Na przykład dla hoteli i moteli są to kwoty „od łóżka”, zaś dla lokali oferujących jedzenie i/lub działalność rozrywkową „od miejsca”. Z kolei przy ustalaniu wysokości podatku od działalności handlowej bierze się pod uwagę powierzchnię, rodzaj prowadzonej działalności oraz lokalizację.


Podatek VAT – przewiduje się dwie stawki VAT: Stawkę 0 % dla eksportu (oraz dla dóbr z importu na potrzeby reeksportu) oraz stawkę 20 % dla opodatkowanych towarów i usług, w tym także importowanych.

 
Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry