Aktualna sytuacja gospodarcza

 

Gospodarka Bułgarii przez wiwle lat charakteryzowała się wysokim wzrostem gospodarczym, zapewniającym jej pod tym względem wiodącą pozycję wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wartość PKB w 2008 roku w cenach bieżących wyniosła 66,7 mld BGN, co daje 8753 BGN per capita. Faktyczny PKB tak jak w latach ubieglych jest jednak wyższy, z powodu dużego udziału szarej strefy, w której powstaje szacunkowo ok. 30 % PKB. Oczywiście światowy kryzys gospodarczy odcisnął piętno także i na Bułgarii. Jak podaje InvestBulgaria Agency PKB za rok 2009 wyniósł -5,4%. Korekta dkonana w pierwszym kwartale wykazała PKP na poziomie -4,9%. Poniżej -5% w 2009 roku w dobie kryzysu znalazły się np. Niemcy, Chorwacja, Rumunia czy też Rosja.
 
Inflacja w 2008 roku kształtowała się na  poziomie około 7,8 % a już w 2009 roku wyniosła 0,6%. Szacuje się, że w 2010 poziom inflacj wzrośnie do 2-3%.

Głównym motorem wzrostu gospodarczego jest nadal sektor prywatny. Wynika to zarówno z dokonanej prywatyzacji jak również z dynamiki powstawania nowych podmiotów, wśród których istotniejszą rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże znaczenie dla pobudzenia rozwoju sektora prywatnego mają również zagraniczne inwestycje bezpośrednie. 

Osiągnięty wzrost PKB w wysokości 6,% w 2008 r. w dalszym ciągu wyprzedzał wzrost odnotowywany w innych krajach UE. Bułgaria była na piątym miejscu wśród krajów UE pod względem tempa wzrostu gospodarczego i była w 2008 roku w grupie państw o najwyższym tempie rozwoju wśród krajów UE. Według kategorii podziału PKB nastąpił wzrost inwestycji w kapitał podstawowy – realnie o 21,7% w roku 2007, przez co osiągnęły one 29,8% udział w ogólnej wartości PKB. Konsumpcja indywidualna ludności wzrosła o 5,1%. Bułgaria w dalszym ciągu pokrywa kryteria z Maastricht dotyczące długu państwowego w stosunku do PKB.
 

 
Dług i gwarancje państwowe w końcu roku 2008 wynosiły 16,7 % PKB w 2009 14,8%. W roku 2007 wartość dodana brutto zrealizowana przez podmioty gospodarki narodowej wynosi 46,4 mld BGN (ponad 23,7 mld EUR) i jest wyższa o 6,3% w porównaniu do wartości osiągniętej w 2006 r. W strukturze gospodarki wg wartości dodanej, największy udział przypada na sektor usług (61,5%), przemysł (32,3%) i rolnictwo (6,2%). Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w przemyśle, realny wzrost w 2007 r. wyniósł 14 % (dla porównania w 2006 r. 7,8 %). Według danych Państwowego Instytutu Statystycznego (NSI) największy wzrost odnotowano w następujących działalnościach:

- produkcja techniki radio-telewizyjnej i telekomunikacyjnej (85,3%),

- produkcja wyrobów tytoniowych (72 %),

- wydobycie rudy żelaza (71,1%)

- produkcja techniki biurowej i kalkulatorów elektronicznych (49,3%),

- produkcja i przesyłanie energii elektrycznej, gazu, wody i energii cieplnej  – 32,2%.

W przemyśle przetwórczym odnotowano spadek o 2,7%.

 

Odnotowywany jest także spadek aktywności produkcyjnej w rolnictwie – w roku 2007 o 29,7% w porównaniu do roku 2006. Według wstępnych danych Bułgarskiego Banku Narodowego saldo handlowe  za rok 2007 jest ujemne i wynosi 7.357 mln EUR, tj. 25,5 % PKB. Deficyt wzrósł o 1.794,7 mln EUR w stosunku do 2006 roku. Eksport Bułgarii w 2008 roku osiągnął 15 277,5 mln. EUR, co oznacza kolejne wzrosty w stosunku do lat ubiegłych (2007r. 13.473,6 mln EUR)., natomiast import wynosi 24. 035,8 mln. EUR i wzrósł o 13,6%  w porównaniu do 2007 r.
Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry