Banki, Ubezpieczenia, Giełda

System bankowy w Bułgarii nadzorowany jest przez Narodowy Bank Bułgarii, pełniący funkcje banku centralnego. NBB jest niezależną instytucją państwową, podległą jedynie Zgromadzeniu Narodowemu, które wybiera prezesa NBB. Narodowy Bank Bułgarii powstał w roku 1879. Głównym jego celem jest utrzymanie stabilności waluty narodowej, lewa, poprzez wdrażanie odpowiedniej polityki i sprawnego systemu płatności. Po wprowadzeniu systemu currency board 1 lipca 1997 roku, liczba instrumentów polityki monetarnej znajdujących się w dyspozycji NBB uległa znacznemu zmniejszeniu. Kurs wymiany jest określony ustawowo w sposób sztywny i wynosi 1,95583 BGN za 1 EUR.
Proces prywatyzacji sektora bankowego został praktycznie zakończony. W 2004 roku został sprywatyzowany ostatni duży bank państwowy DSK Bank. Bardzo duże znaczenie w systemie bankowym posiada kapitał zagraniczny. Banki, w których dominują inwestorzy zagraniczni mają około 85 % udział w ogólnej wartości aktywów systemu bankowego. Licencjonowane Banki w Bułgarii to między innymi: Unikredit Bank (www.bulbank.bg), DSK Bank (www.dskbank.bg), Raiffeisen (www.raiffeisen.bg), Alianz Bank Bulgaria (http://bank.allianz.bg) FIB Bank (www.fibank.bg), EIBANK (www.eibank.bg). Odziały Banków zagranicznych w Bułgarii posiadają również np. ING (www.ing.bg); CITIBANK (www.citibank.com/bulgaria/).
 
System ubezpieczeniowy nadzorowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadząca zarazem nadzór nad instytucjami rynku kapitałowego, funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi. Na bułgarskim rynku ubezpieczeń w sektorze pozaemerytalnym działa ponad 30 firm ubezpieczeniowych, z czego 18 w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych i 11 w obszarze ubezpieczeń na życie. 
Rynek ubezpieczeń majątkowych szybko się rozwija. Największymi firmami na rynku są ZPAD DZI, Bulstrad, Allianz i Orel. Sektor ubezpieczeń na życie w Bułgarii jest jeszcze słabo rozwinięty. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wartości składek zbieranych przez firmy ubezpieczeniowe działające na tym rynku. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z niskich dochodów mieszkańców, które w zdecydowanej większości przeznaczane są na zakupy podstawowych dóbr. 
 
Giełda – powstała w 1907 roku, kiedy to przyjęto Ustawę o giełdach, regulującą zarówno rynek papierów wartościowych jak i giełdy towarowe. Giełda działała również w okresie międzywojennym. Regulacje prawne umożliwiające powstanie obecnie istniejącego rynku papierów wartościowych w Bułgarii powstały w roku 1991.
 Znaczenie giełdy w gospodarce Bułgarii systematycznie rośnie. W końcu marca 2006 roku jej kapitalizacja wyniosła 2,4 mld BGN. Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost znaczenia giełdy jest dokonująca się reforma systemu emerytalnego, zwiększanie przez rząd emisji długu pokrywanej instrumentami generowanymi w krajowym systemie finansowym, wprowadzenie nowych regulacji zwiększających przejrzystość finansów notowanych przedsiębiorstw (min. wprowadzenie międzynarodowych standardów rachunkowości), oraz pojawianie się nowych prywatnych spółek, jak również zwiększenie ilości dużych transakcji prywatyzacyjnych dokonywanych poprzez giełdę.
W ostatnich latach BSE (Bulgarian Stock Exchange) prezentuje swoją działalność na rynkach zagranicznych. W listopadzie 2008 roku Deutsche Börse i BSE-Sofia wspólnie zorganizowały "Dzień Bułgarii", które odbyło się we Frankfurcie 10 i 11 września. Było to pierwsze spotkanie, gdzie wiodące bułgarskie spółki publiczne dokonywały swoich prezentacji. We wrześniu 2008 roku BSE-Sofia zorganizowało międzynarodową konferencję zatytułowaną "Perspektywy dla rynku kapitałowego w południowo-wschodniej Europy" w Sofii w dniu 16 IX. Uczestnikami konferencji byli między innymi eksperci z Komisji Europejskiej i europejskiej Federacji Papierów Wartościowych. Głównymi tematami dyskusji podczas konferencji były wyzwania dla giełd w Europie Południowo-Wschodniej w warunkach globalizacji rynków kapitałowych; szanse na pozyskanie większej liczby inwestorów, i korzyści z konsolidacji na rynku Europy Południowo-Wschodniej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisieWstecz Drukuj stronę Do góry